Język:
  • en
Język:
  • en
Strona główna Logowanie

Logowanie

Logowanie umożliwia dostęp do zapisu obrazu i dźwięku będących formą utrwalenia systemu terapii ruchem i rehabilitacji Zoga Movement stanowiącego kompleksowy program rehabilitacji i rekreacji ruchowej polegającego na stosowaniu ukierunkowanych ćwiczeń ruchowych i wprowadzaniu interwencji manualnych w celu zmiany przestrzennej organizacji warstw mięśniowo-powięziowych, kości, segmentów i jam ciała względem siebie, skutkujących uwolnieniem i prawidłową integracją strukturalną, eliminującą dysfunkcje układu ruchu. Twórcą systemu jest Wojciech Cackowski, któremu przysługują na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do powyższego utworu, utrwalonego w postaci nagrań. Wykorzystywanie zapisu obrazu i dźwięku w celach innych niż osobisty użytek jest wyłączone. Naruszenie praw autorskich, skutkujące powstaniem roszczeń finansowych oraz odpowiedzialności za czyn zabroniony, stanowi w szczególności powielanie, rozpowszechnianie i udostępnianie nagrań w jakiejkolwiek formie osobom trzecim, w tym udostępnianie danych do logowania.

Stosowanie systemu terapii winno mieć zindywidualizowany charakter, dostosowany do potrzeb i ograniczeń osoby poddawanej terapii. Twórca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez osoby stosujące system terapii, w szczególności przez osoby bez należytego przygotowania zawodowego oraz zamiast interwencji wymagających specjalistycznej opieki medycznej.

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz konta? Zarejestruj się.

Kategorie produktów


Dodatkowe informacje

Nasi partnerzy